MiHaCo.nl MiHaCo.nl, gevestigd aan Markeweg 26 7864 TH Zwinderen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:

https://mihaco.nl

Markeweg 26
7864 TH Zwinderen

+31 (0)524291214

Miriam Harreman is de Functionaris Gegevensbescherming van MiHaCo.nl. Zij is te bereiken via https://mihaco.nl/contact.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

MiHaCo.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u ze aan ons beschikbaar stelt:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekening
 • Bedrijfsnaam
 • btw nummer
 • KvK nummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via https://mihaco.nl/contact, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

MiHaCo.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. MiHaCo.nl verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

MiHaCo.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor- en achternaam: voor op de factuur
 • Adresgegevens: voor op de factuur
 • Telefoonnummer: om je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • E-mailadres: om je te kunnen mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Bankrekeningnummer: voor het afhandelen van jouw betaling
 • BTW nummer: voor op de factuur
 • IP adres: voor het verzorgen van de internetomgeving https://mihaco.nl

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

MiHaCo.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MiHaCo.nl) tussen zit. MiHaCo.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress voor de website
 • Excel voor de boekhouding
 • MS Outlook voor mailverkeer

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

MiHaCo.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als er een transaktie via de website is geweest worden je persoonsgegevens offline bewaard conform de wettelijke termijn die de belastingdienst daaraan stelt. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam wettelijke bewaartermijn factuur
Adresgegevens wettelijke bewaartermijn factuur
Telefoonnummer wettelijke bewaartermijn factuur en informeren tav
de afgenomen diensten
E-mailadres wettelijke bewaartermijn factuur en informeren tav
de afgenomen diensten
IP-adres 3 maanden werking website
Bankrekeningnummer wettelijke bewaartermijn factuur
btw/kvk wettelijke bewaartermijn factuur
Bedrijfsnaam wettelijke bewaartermijn factuur

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Je gegevens worden alleen gedeeld met een vervoerder indien je voor verzending kiest.
Verder heeft de belastingdienst en de boekhouder inzage in de boekhouding.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

MiHaCo.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

NAAM DOEL DOMEIN VERLOOPT NA

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MiHaCo.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar https://mihaco.nl/contact. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . MiHaCo.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-pers…

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

MiHaCo.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

MiHaCo.nl heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via https://mihaco.nl/contact

Herzien op 4 september 2021