IN HET KORT

  • Je vraagt een dienst.
  • Ik geef vrijblijvend een prijs voor de gevraagde dienst. (offerte)
  • Je gaat akkoord met de prijs voor de te leveren dienst.
  • Ik lever de dienst conform afspraak.
  • Je krijgt een rekening en die betaalt je binnen 14 dagen.

Het Nederlands recht is van toepassing.
Nog nooit gebeurt, maar in geval van schade kan je mij alleen voor de geleden schade met een maximum van het aanbestedingsbedrag aansprakelijk stellen.
Als je de rekening niet binnen 14 dagen betaalt, worden administratieve kosten in rekening gebracht.

HET LANGERE VERHAAL

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en transacties met betrekking tot advies, consultancy en realisatie van websites tussen enerzijds MiHaCo.nl en anderzijds haar opdrachtgevers, hierna te noemen de klant.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien en voor zover deze door MiHaCo.nl uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard en niet in strijd zijn met de wet.

Alle van MiHaCo.nl uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend. Na acceptatie van de klant komt de overeenkomst tot stand.

MiHaCo.nl is eerst gebonden nadat zij de opdracht nadrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd, dan wel reeds feitelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Overmacht
De aansprakelijkheid van MiHaCo.nl beperkt zich uitsluitend tot de gevallen waarin geen sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake ingeval van een omstandigheid waarvan MiHaCo.nl bij het aangaan van de werkzaamheden geen rekening kon houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs niet van MiHaCo.nl kan worden verlangd, in gebreke blijven van toeleveranciers daaronder inbegrepen. Ingeval van overmacht is MiHaCo.nl gerechtigd de werkzaamheden op te schorten dan wel ontbinding van de werkzaamheden te verlangen.

Aansprakelijk
MiHaCo.nl is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies van enigerlei data welke is vastgelegd op magnetische en/of andere informatiedragers. Evenmin is MiHaCo.nl aansprakelijk voor enigerlei bedrijfsschade, immateriële schade of gevolgschade hoe dan ook ontstaan, direct of indirect, noch voor schade ontstaan aan derden, zulks ongeacht de oorzaak. De klant vrijwaart MiHaCo.nl tegen alle aanspraken ter zake welke derden geldend zouden kunnen maken. Voor enige andere schade dan bedoeld in bovenstaande alsmede ingeval rechtens zou worden vastgesteld dat MiHaCo.nl ondanks het bepaalde in bovenstaande voor enig aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat de aansprakelijkheid van MiHaCo.nl beperkt is tot het bedrag dat zij aan haar verzekering voor de betreffende schade in het geheel geen dekking verleent, tot de waarde van de door MiHaCo.nl aan koper geleverde onderdelen en werkzaamheden.

Betaling
Op alle door MiHaCo.nl in rekening gebrachte bedragen geschiedt betaling à contant of factuur. De klant kan zich niet beroepen op enig recht van verrekening en/of compensatie.

De klant verklaart zich door acceptatie van deze voorwaarden bekend met het feit dat MiHaCo.nl overgaat tot terughouding van het eigendom zolang betaling nog niet is geschied.

In geval van geen of niet tijdige betaling volgt een herinnering. Ingeval betaling alsdan gedurende 14 dagen uitblijft, zal MiHaCo.nl aan de klant een aanmaning versturen waarin aanspraak wordt gemaakt op een rentevergoeding ad 2% per maand, alsmede een bedrag ter dekking van de kosten van inning, opslag en bewaring en eventueel verkoping ten bedrage van 15% van de hoofdsom, een en ander met een minimum van € 25,-.

Indien ten tijde van het betaalmoment reeds kosten zijn verschuldigd, strekt elke betaling ter delging van die kosten en pas daarna ter voldoening van de alsdan oudste openstaande nota.

Reclames
Klachten betreffende uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na in ontvangst neming schriftelijk aangetekend en gemotiveerd bij MiHaCo.nl te worden ingediend; in geval van zichtbare gebreken dienen de klachten te worden ingediend binnen 24 uur na in ontvangst neming.

Zwinderen, september 2007