Algemene voorwaarden

In het kort

  • U vraagt een dienst.
  • Ik geef vrijblijvend een prijs voor de gevraagde dienst. (offerte)
  • U gaat akkoord met de prijs voor de te leveren dienst.
  • Ik lever de dienst conform afspraak.
  • U krijgt een rekening en die betaalt u binnen 14 dagen.

Het nederlands recht is van toepassing.
In geval van schade kunt u mij alleen voor de geleden schade met een maximum van het aanbestedingsbedrag aansprakelijk stellen.
Als u de rekening niet binnen 14 dagen betaalt, worden adminstratieve kosten in rekening gebracht.

 

Het lange verhaal

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en transacties met betrekking tot reparatie, uitbreiding en upgrading van computer(rand)apparatuur,computerles en webontwerp tussen enerzijds MiHaCo.nl en anderzijds haar opdrachtgevers, hierna te noemen de klant.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien en voor zover deze door MiHaCo.nl uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard en niet in strijd zijn met de wet.

Alle van MiHaCo.nl uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend. Na acceptatie van de klant komt de overeenkomst tot stand.

MiHaCo.nl is eerst gebonden nadat zij de opdracht nadrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd, dan wel reeds feitelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Overmacht
De aansprakelijkheid van MiHaCo.nl beperkt zich uitsluitend tot de gevallen waarin geen sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake ingeval van een omstandigheid waarvan MiHaCo.nl bij het aangaan van de werkzaamheden geen rekening kon houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs niet van MiHaCo.nl kan worden verlangd, in gebreke blijven van toeleveranciers daaronder inbegrepen. Ingeval van overmacht is MiHaCo.nl gerechtigd de werkzaamheden op te schorten dan wel ontbinding van de werkzaamheden te verlangen.

Aansprakelijk
MiHaCo.nl is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies van enigerlei data welke is vastgelegd op magnetische en/of andere informatiedragers. Evenmin is MiHaCo.nl aansprakelijk voor enigerlei bedrijfsschade, immateriële schade of gevolgschade hoe dan ook ontstaan, direct of indirect, noch voor schade ontstaan aan derden, zulks ongeacht de oorzaak. De klant vrijwaart MiHaCo.nl tegen alle aanspraken ter zake welke derden geldend zouden kunnen maken. Voor enige andere schade dan bedoeld in bovenstaande alsmede ingeval rechtens zou worden vastgesteld dat MiHaCo.nl ondanks het bepaalde in bovenstaande voor enig aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat de aansprakelijkheid van MiHaCo.nl beperkt is tot het bedrag dat zij aan haar verzekering voor de betreffende schade in het geheel geen dekking verleent, tot de waarde van de door MiHaCo.nl aan koper geleverde onderdelen en werkzaamheden.

Aanvulling bij reparatie, wijziging, upgrading
Bij een reparatie, wijziging en/of upgrading wordt uitgegaan van de werkzaamheden die zijn omschreven. De prijs wordt vastgesteld op basis van de kosten van arbeid, voorrijkosten, eventuele kosten van transport, de kosten van de eventuele gebruikte materialen en behandelingskosten. Onder behandelingskosten wordt mede verstaan de eventuele verpakkings- en verzendkosten alsmede eventuele administratiekosten en kosten verband houdende met milieurichtlijnen. Geen andere kosten kunnen in rekening worden gebracht.

MiHaCo.nl geeft voor afgifte van de computer(rand)apparatuur aan welke prijsopgave limieten zij voor het betreffende apparaat hanteert en wat de minimale reparatie-, uitbreidings- en/of upgradingkosten zijn. Tevens geeft zij aan wat de verwachte doorlooptijd is.

Als bij onderzoek blijkt dat de prijs hoger zal zijn dan de prijsopgave limiet, dan wordt aan de klant een gratis prijsopgave verstrekt en wordt het computer(rand)apparatuur pas na verkregen toestemming van de klant voor die hogere prijs gerepareerd.

De klant kan na een gedane prijsopgave evenwel afzien van verdere dienstverlening en betaalt dan het basistarief en indien van toepassing de gemaakte transport- en/of voorrijkosten. De computer(rand)apparatuur wordt vervolgens aan de klant teruggeleverd.

Indien MiHaCo.nl niet in staat is het computer(rand)apparatuur binnen de opgegeven tijd te repareren, kan de klant alsdan MiHaCo.nl verzoeken tegen betaling van de tot dan gemaakte kosten de computer(rand)apparatuur per omgaande aan hem te retourneren.

Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie en/of wijziging gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk computer(rand)apparatuur gebruikelijk is, ruilonderdelen. Op een aan de reparatie en/of wijziging voorafgaand verzoek van de klant stelt MiHaCo.nl de vervangen onderdelen, ter beschikking van de klant.

MiHaCo.nl is aansprakelijk voor schade aan computer(rand)apparatuur ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte door de klant aan MiHaCo.nl tot aan de ter beschikkingstelling door MiHaCo.nl aan de klant, een en ander voor zover deze schade ontstaan is door schuld van MiHaCo.nl. Ingeval bij de afgifte en/of ter beschikkingstelling gebruik wordt gemaakt van een vervoerder dient een schade binnen 24 uur te worden gemeld. Transportschade in de vorm van vermissingen kan niet worden geaccepteerd ingeval bij aanmelding van de computer(rand)apparatuur niet duidelijk en correct alle gevraagde gegevens zijn opgegeven.

Een reparatie, wijziging en/of upgrading zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat de computer(rand)apparatuur daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

Na de werkzaamheden ontvangt de klant een factuur met omschrijving van de verrichte werkzaamheden en eventueel vervangen onderdelen.

Garantie
MiHaCo.nl geeft 3 maanden garantie op de door haar uitgevoerde reparatie, wijziging en/of upgrading. Deze garantietermijn staat vermeld op de factuur. Aanspraak op garantie kan alleen worden gemaakt onder overlegging van de factuur. Op reparaties aan computer(rand)apparatuur met bliksem-, water- en/of vochtschade wordt geen garantie gegeven, tenzij op de factuur uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

Bij opnieuw optreden binnen de garantietermijn van een storing met dezelfde oorzaak van de klacht worden geen kosten van arbeid en behandelingskosten berekend. Ingeval het vervangen onderdeel opnieuw defect is, wordt ook dat onderdeel kosteloos vervangen. De klant is indien van toepassing geen transport- en/of voorrijkosten verschuldigd.

Bij opnieuw optreden van dezelfde storing binnen de garantietermijn met een andere oorzaak als die bij het voorafgaande reparatie is geconstateerd, worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend. Ingeval de klant aan heeft gegeven aanspraak te willen maken op garantie en de daarbij behorende bescheiden heeft aangeleverd, zal vooraf een gratis prijsopgave worden verstrekt.

Bij opnieuw optreden van een andere storing binnen de garantietermijn met een andere oorzaak wordt de reparatieopdracht behandeld als een nieuwe reparatie en gelden geen garantiebepalingen zoals hierboven omschreven.

Indien na twee achtereenvolgende schriftelijke gereedmeldingen de klant gedurende een periode van negentig dagen heeft nagelaten het artikel op te halen, is MiHaCo.nl gerechtigd dit artikel te verkopen c.q. te vernietigen. Alle met de reparatie, wijziging, upgrading en/of vernietiging samenhangende kosten zullen door de klant moeten worden voldaan. Bij verkoop kan MiHaCo.nl deze verkoopopbrengst onder aftrek van alle op de verkoop rustende kosten verrekenen met de reparatie, wijziging en/of upgradingkosten.

MiHaCo.nl hanteert prijsopgave limieten, tarieven en condities en dient deze duidelijk kenbaar te maken aan de klant alvorens tot reparatie wordt overgegaan.

Betaling
Op alle door MiHaCo.nl in rekening gebrachte bedragen geschiedt betaling à contant of factuur. De klant kan zich niet beroepen op enig recht van verrekening en/of compensatie.

De klant verklaart zich door acceptatie van deze voorwaarden bekend met het feit dat MiHaCo.nl overgaat tot terughouding van het eigendom zolang betaling nog niet is geschied.

In geval van geen of niet tijdige betaling volgt een herinnering. Ingeval betaling alsdan gedurende 14 dagen uitblijft, zal MiHaCo.nl aan de klant een aanmaning versturen waarin aanspraak wordt gemaakt op een rentevergoeding ad 2% per maand, alsmede een bedrag ter dekking van de kosten van inning, opslag en bewaring en eventueel verkoping ten bedrage van 15% van de hoofdsom, een en ander met een minimum van € 25,-.

Indien ten tijde van het betaalmoment reeds kosten zijn verschuldigd, strekt elke betaling ter delging van die kosten en pas daarna ter voldoening van de alsdan oudste openstaande nota.

Reclames
Klachten betreffende uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na in ontvangst neming schriftelijk aangetekend en gemotiveerd bij MiHaCo.nl te worden ingediend; in geval van zichtbare gebreken dienen de klachten te worden ingediend binnen 24 uur na in ontvangst neming.

Zwinderen, september 2007

MiHaCo.nl: Uw vertrouwde adres voor een goede en vindbare website!